Blogçylar üçin SEO hakda semalt. Näme üçin möhüm?SEO, blog bolmak ýa-da bolmazlyk! Onlaýn journalurnalyň her bir awtory, özüni internetde ýerleşdirmek we gözleg netijelerinden gelýän traffige gözegçilik etmek üçin öz düzgünlerini bilmelidir - muny etmek, Google gözleg motory bilen dostlaşmak we şol bir wagtyň özünde talaplaryna uýgunlaşmak. SEO näme we blogger üçin näme üçin beýle möhüm? H1, H2 we H3 açar sözler we sözbaşylar haýsylar? Bu gün, ýerleşdiriş we optimizasiýa barada birnäçe maslahat!

Blogosfera yzygiderli ösýär. Geçmişde bloglar esasan elektron gündeliklerdi - häzirki wagtda olar köplenç oýlanyşykly strategiýa esaslanýar we aragatnaşyk ýaragydyr. Beýleki bir tarapdan, SEO, dogry okyjylara ýetip boljak kreslo.

Häzirki wagtda blogçylaryň hemmesi diýen ýaly öz işine çynlakaý seredýär: professional bellikleri taýýarlaýar, estetiki suratlara üns berýär, Facebook, Instagram we beýleki sosial ulgamlarda işjeň bolýar. Köplenç ýerleşdirmek indiki meýilnama geçýär. Şeýle-de bolsa, iň bolmanda blogy gowy işletmek mümkinmi? esasy SEO bilimleri ? Başararsyňyz, ýöne has kyn bolar!

Ine, ähli SEO ýazyjylary üçin käbir maslahatlar. Görnüşleriň tersine, iblis boýalan ýaly gorkunç däl!

Her niçigem bolsa SEO näme?

Blog ýazsaňyz, diňe häzirki okyjylar bilen çäklenmän, täzelerini edinmek bilenem gyzyklanarsyňyz. Olara nädip barmaly? Olary blog ýazgylaryňyz bilen nädip gyzyklandyrmaly?

Esasy SEO - bu gysgaltma gözleg motory optimizasiýasy hökmünde ösýär, bu gözleg motory üçin web sahypasyny optimizirlemegi aňladýar. Google, elbetde, iň meşhur gözleg motory bolansoň, SEO çäreleri esasan onuň talaplaryna gönükdirilendir. Gözleg motorynyň algoritmleri yzygiderli üýtgäp dursa-da, käbir kesgitli, ähliumumy görkezmeleri görkezip bileris.

SEO, baglanyşyk gazanmakdan başga-da, web sahypasy bilen gönüden-göni baglanyşykly - bular saýtdaky işler diýilýär. Blogyňyzda dogry hereket etmek bilen, potensial okyjylaryňyzyň soraglarynyň netijelerinde ony ýokary wezipelerde görkezip bilersiňiz!

Blog mazmuny, ýagny size zerur ýokary hilli mazmun!Mazmuny şa - bu sözlemi bir ýa-da iki gezek eşiden bolsaňyz gerek. Actuallyöne munuň manysy näme? Dogrusy, Google robotlary özboluşly we blogyň mowzugyna laýyk gelýän iň gowy mazmuny halaýarlar. Munuň netijesinde ýazgylar gymmatly diýlip baha berilýär! Gysgaça aýdanyňda, okyjylaryňyz bilen näçe köp paýlaşsaňyz, gözleg netijelerinde belli bir ugurda görkeziljekdigini aňladýar.

Sebäbi blog açan bolsaňyz, hökman onuň üçin bir pikiriňiz bardy. Bu henizem şeýlemi ýa-da indi gaýtalanýan mazmuny çap edýärsiňizmi? Elbetde, wagtyň geçmegi bilen blog ýazgylary üçin ylham ýa-da aýratyn mowzuklar bolup bilmez. Emma ýüz öwürmäň we goýbermäň - gözleg motorlary yzygiderli täzelenýän sahypalara ýokary baha berýärler.

Blog ýazmak üçin ylham nireden tapmaly

Blogyňyz bilen baglanyşykly ähli web sahypalarynda täzelikleri we kiçi habarlary ýakyndan yzarlamagyňyzy maslahat berýäris. Hususan-da, bäsdeşlik başlamazdan ozal her gün daşary ýurt çeşmelerine gözegçilik etmek üçin bir pursat sarp etmeli.

Öz ugruňyzdaky beýleki bloglar barada aýdanymyzda - olar hem yzarlamaly. Şeýle ylham bilen gaty uzaga gitmeseňiz, garşydaşlaryňyzdan ylham almak jenaýat däl â € content Mazmuny göçürmegi ýa-da manydaş mazmuny düýbünden maslahat bermeýäris! Şeýle-de bolsa, bäsdeşleriňiziň näme döredýändigini bilmelisiňiz we elmydama has gowy etmäge synanyşyň. Kärdeşiňiziň ýazgysyny okanyňyzda, makalasynda ýitiren zatlaryňyz hakda pikir ediň? Temany tükedimi? Özüňize gymmatly bir zat goşup bilersiňizmi? Ora-da size düýbünden täze bir pikir beren bolsa gerek?

Janköýerleriň teswirleri hem ylham çeşmesidir. Blogyňyzy olar üçin açdyňyz we şonda-da olar üçin döredýärsiňiz. Şonuň üçin olaryň teswirleri ýa-da gözlegleri täze material döretmek üçin esas bolup biler - bu diňe bir özboluşly däl, eýsem okyjylar üçin gaty gymmatly mazmuny hem öz içine alar.

Içerki baglanyşykElbetde, öz blogyňyzda ylham gözläp bilersiňiz, has dogrusy, ýazgylaryň arhiwinde - ýeterlik derejede baý bolsa, elbetde. Gürrüň düýbünden bir mowzugy gaýtalamak we yzygiderli aýlamak däl. Beýleki bir tarapdan seretsek! Makalalaryňyzy goşuň, täze sapaklar goşuň, okyjylaryňyza hödürlemek üçin bilimleriňizi çuňlaşdyryň ýokary hilli mazmun.

Birnäçe aý mundan ozal ýazga gireniňizde, bir ýyl ozal berlen maglumatlary täzeläň ýa-da diňe bir aýlawdan başga bir ýazgy ýazsaňyz, ýatdan çykarmaly dälsiňiz. içerki baglanyşyk.

Öňki neşirleriňize baglanyşyk goýmak bilen, okyjyňyzy özüne gyzyklandyrýan başga bir tekst hödürleýärsiňiz. Mundan başga-da, içerki baglanyşyk gözleg motoryňyzyň reýtingi üçin gowy!

Tekstlere ýerleşdirilen söz düzümleri we açar sözler

Geliň, blog ýazmaga geçeliň. Indiki ýazgy üçin eýýäm bir pikiriňiz bar - ýöne pikirleriňizi ekrana geçirip başlamazdan ozal (ýa-da adaty bir döredijilik modelini halaýan bolsaňyz, açar sözleriň sanawyny dörediň). Bular tekstiň düýp manysy üçin iň möhüm sözler we sözlemler. Makalanyňyz näme bolar? Haýsy mowzukda? Onda haýsy sözleri ýygy-ýygydan gaýtalap bolýar?

Muňa garamazdan, açar sözler diňe tekstdäki mowzuga däl, eýsem blogyň ähli mazmunyna hem degişlidir. Dogry saýlanan 5-20 açar söz düzüminiň ýarysy diýen ýaly SEO-da üstünlik - olara sag boluň, potensial alyjyňyzyň blogyňyzy tapmaga mümkinçiligi bar. Google makalanyň nämedigini "okaýar" we soňra ulanyjylaryň soraglarynyň netijeleri bilen gabat gelýär.

Şeýle sanaw döredilenden soň, derňäň we hiline baha beriň. Munuň üçin döredilen gurallar (meselem mugt Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli ) size kömek eder we käbirleriniň hakykatdanam peýdaly funksiýalary bar. Blogyňyz üçin haýsy sözleriň maslahat berilýändigini, ýöne bäsdeşleriňiziň haýsy sözleri ulanýandygyny barlap bilersiňiz!

Açar sözleri saýlamagy aňsatlaşdyrýan peýdaly gural, Google tarapyndan AdWords hyzmatynyň bir bölegi hökmünde üpjün edilýär.

Iň esasy zat bolsa, okyjynyň roluna "duýgudaşlyk" bermäge kömek eder: gözleg motoryna ýazgyňyz bilen baglanyşykly haýsy soraglar ýa-da meseleler girip biler?

"Uzyn guýruk" näme?


Mowzuk açar sözlerine azajyk köp göz aýlasaňyz, "uzyn guýruk" adalgasyna duş gelip bilersiňiz. Munuň bilen tanyşmaga mynasyp, sebäbi blogyňyzy hakykatdanam gyzyklandyrýan (we şonuň üçin wepaly) okyjylary gyzyklandyrmagyň ajaýyp usuly bolup biler!

Uzyn guýrukly açar sözleriň has gowy satylýandygyny bilmelisiňiz - blog meselesinde olar maksatly diňleýjilere has takyk zarba urýarlar. Bu nädip mümkin? Guýruk näçe uzyn/has takyk bolsa, gözleg motorynda talap has jikme-jik soralmalydyr. Şol bir wagtyň özünde näçe köp görkezseň, töweregiňde bäsdeşlik az bolýar.

Moda blogynda ulanyp boljak ýönekeý bir meselä göz aýlaň:
  • Esasy söz düzümi - gysga köýnek
  • Uzyn guýrukly esasy söz düzümi - gysga gyzyl köýnek
Iki sözlemiň arasynda tapawut bar, şonda-da ikisi bir köýnege degişlidir, şeýlemi? Uzyn guýrukly sözlemler, adaty açar sözlerden has uzyn bolmaly däldir. Diňe has anyk meselede has jikme-jik bolup bilerler.

Şeýlelik bilen, içerki dizaýn ussasynyň blogynda aşakdaky mysallary tapyp bilersiňiz:
  • Esasy söz düzümi - otag üçin haly
  • Uzyn guýrukly esasy söz düzümi - DIY örülen haly
Birinji jümle halylary has giňişleýin öz içine alýar, ikinjisi diňe belli bir usul bilen özüňiz ýasaýan sözleri öz içine alýar.

Gymmat bahaly açar söz maslahatlary

  • Umumy ýa-da uzyn guýrukly açar sözleri saýlamak bilen çäklenmeli däl - ikisini hem ulanyp bilersiňiz!
  • Şeýle-de bolsa, mümkin boldugyça gysga (bir sözli) sözlemlerden gaça duruň - olar adatça bäsdeşlik edýär, şonuň üçin üstünlik gazanmak mümkinçiligi pes ...
  • Açar sözleriňizi üýtgetmekden gorkmaň - gözleg motorynyň robotlary ony dolandyrmak üçin eýýäm işlenip düzüldi!
  • Açar sözler tekstiň iň möhüm ýerlerine, ýagny makalada soňra agzalan atlara we sözbaşylara ýerleşdirilmelidir.

Makala näçe giň bolsa, şonça-da köp sözbaşy!

Blogyňyzyň teksti birnäçe özbaşdak böleklerden, kiçi mowzuklardan ýa-da diňe mowzuklardan ybarat bolsa, ony abzaslara bölmeli. Käwagt 2-3 abzas bir mowzuga degişlidir - şondan soň materialyň her bir bölegini degişli sözbaşy bilen ýadyňyzda saklamak möhümdir.

Tekstlerdäki sözbaşylar indiki abzasa giriş hökmünde çykyş edýär we makalanyň okalmagyny goldaýar. Şonuň üçin okyjynyň tekstiň indiki böleginde tapjak zatlarynyň jemlenmegi bolmaly. Sözbaşylarda açar sözler bar bolsa gowy - ýöne muny hiç wagt zor bilen etme! Diňe tebigy ýagdaýda ýerleşdirilen sözlemler okyjylary ruhdan düşürmeýär.

Tekstlerdäki HTML sözbaşylary, ýagny H bellikleri (H1, H2, H3 ...)

Blog ýazgysy çap edilende, sözbaşylary HTML bellikleri bilen belläň. Olar diňe bir möhüm elementleri görkezmek üçin däl, eýsem teksti tertiplemek üçin hem ulanylýar - olaryň kömegi bilen Google-yň robotlary makalanyň nämedigine düşünmegi aňsatlaşdyrýar.

Sanlaryň tertibine görä ýokardaky bellikleriň iň möhümi H1. Her tekst üçin diňe bir sözbaşy bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Adatça, bu materialyň adydyr, şonuň üçin iň möhüm sözlemleri we açar sözleri goşmagy unutmaň!

Dogry ileri tutulýan ugurlar - optimizasiýa hemme zat däl

Ahyrynda möhüm bellik: ähli işleriňizde iň möhüm zadyň blogyňyzyň diňleýjileridigini ýadyňyzdan çykarmaň. Okyjy üçin gyzykly we gymmatly mazmun mutlak esas bolup durýar we hatda iň oňatlaşdyrylan web sahypasy hem wepaly diňleýjini hemişelik gyzyklandyrmak we özüne çekmek üçin ýeterlik däl.

Diňe gymmatly mazmuna baý dogry optimallaşdyrylan web sahypasy üçin daşarky baglanyşyklary edinip başlamaly. Iň meşhur onlaýn kataloglara blog goşmakdan başga-da (olaryň ähmiýetine aşa baha bermeli däl), iň meşhur sosial media kanallarynda işjeň bolmak hem maslahat berilýär. Tematiki taýdan baglanyşykly toparlara we jemgyýetlere degişli bolmak, blogyňyzy tanatmagyň ajaýyp usulydyr!

send email